Disclaimer

Disclaimer van KamersZwolle

KamersZwolle is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersZwolle, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersZwolle zijn verbonden. KamersZwolle is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersZwolle beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersZwolle is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersZwolle worden aangeboden. KamersZwolle garandeert niet dat de op KamersZwolle aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersZwolle garandeert ook niet dat de op KamersZwolle aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersZwolle garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersZwolle hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersZwolle is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersZwolle. U vrijwaart KamersZwolle voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersZwolle.